HOTLINE: 0283.864.9834 bvdkbuudien@vnpt.vn

Kết quả tự kiểm tra, đánh giá chất lượng năm 2021

Kết quả tự kiểm tra, đánh giá chất lượng năm 2021

Kết quả tự kiểm tra, đánh giá chất lượng 6 tháng đầu năm 2020

Kết quả tự kiểm tra, đánh giá chất lượng 6 tháng đầu năm 2020

Kết quả kiểm tra, đánh giá chất lượng Bệnh viện năm 2019

Kết quả kiểm tra, đánh giá chất lượng Bệnh viện năm 2019

Kết quả tự kiểm tra, đánh giá chất lượng Bệnh viện năm 2019

Kết quả tự kiểm tra, đánh giá chất lượng Bệnh viện năm 2019

Kết quả tự kiểm tra, đánh giá chất lượng 6 tháng đầu năm 2019

Kết quả tự kiểm tra, đánh giá chất lượng Bệnh viện Đa khoa Bưu điện 6 tháng đầu năm 2019

Kết quả phúc tra, đánh giá chất lượng năm 2018

Bệnh viện Đa khoa Bưu điện năm 2018

Kết quả tự kiểm tra, đánh giá chất lượng năm 2018

Kết quả tự kiểm tra, đánh giá chất lượng Bệnh viện đa khoa Bưu điện năm 2018

Hoạt động cải tiến chất lượng Bệnh viện năm 2018

Những hình ảnh về hoạt động cải tiến chất lượng Bệnh viện trong thời gian qua.

    .