Đơn vị điều trị theo yêu cầu

1. Chức năng, nhiệm vụ: Với các trang thiết bị hiện đại và đội ngũ...

Khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn

Giới thiệu chung Khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn được thành lập từ tháng 01 năm...