Khoa Dinh Dưỡng

Khoa Dinh dưỡng được thành lập với nhiệm vụ phục vụ cho các bệnh nhân...