402881ee660e52a601660e7203fd0092
ff8080815e5b41fb015e5b817a510004
4028eaa467a699140167abacf6dd196c
402881ee66425f8b016643270a8e0188
/gioi-thieu/quan-ly-chat-luong-benh-vien/
Quản lý chất lượng Bệnh viện
HOTLINE: 0283.864.9834 info@benhviendakhoabuudien.vn

Kết quả phúc tra, đánh giá chất lượng năm 2018

Bệnh viện Đa khoa Bưu điện năm 2018

Kết quả tự kiểm tra, đánh giá chất lượng năm 2018

Kết quả tự kiểm tra, đánh giá chất lượng Bệnh viện đa khoa Bưu điện năm 2018

Hoạt động cải tiến chất lượng Bệnh viện năm 2018

Những hình ảnh về hoạt động cải tiến chất lượng Bệnh viện trong thời gian qua.

    .